UAB „NOVITERA“ PRIVATUMO POLITIKA

 1. 1UAB „Novitera“, juridinio asmens kodas: 135917853, registruotos buveinės adresas: R.  Kalantos g. 16, Kaunas (toliau – Bendrovė), gerbia kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šią privatumo politiką (toliau – ir Politika), kuria remiantis Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus Jums juos pateikus, tiesiogiai apsilankius mūsų Bendrovėje, naudojantis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, turint teisinių santykių su Bendrove, interneto svetainėje (toliau – svetainė), nuotolinio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu), socialiniuose tinkluose, patekus į Bendrovės teritorijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų lauką, o taip pat duomenis, kurie gaunami iš teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, sutarties šalių ir kontrahentų (pvz., duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), įdarbinimo paslaugų teikėjų, viešų profesinių socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų, kitų teisėtų šaltinių. 
 2. Naudodamasis www.novitera.lt ir www.analizatorius.lt interneto svetainių paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino ir ją suprato. Šioje Politikoje pateikiamos pagrindinės Asmens duomenų tvarkymo nuostatos, papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse, sutikimo ar neprieštaravimo formose, kituose dokumentuose, interneto svetainėse www.novitera.lt ir www.analizatorius.lt ar nuotolinio ryšio priemonėmis (el. paštu ir kt.). 
 3. Ši privatumo politika reglamentuoja Bendrovės kaip duomenų valdytojos atliekamą asmens duomenų tvarkymą (rinkimą, saugojimą ir bei kitus asmens duomenų tvarkymo veiksmus). 
 4. Bendrovė užsiima ūkine komercine veikla, kuri apima – panaudotų katalizatorių, nebenaudojamos elektros ir elektronikos įrangos, spalvotų ir tauriųjų metalų bei jų lydinių ir laužo supirkimo, tvarkymo ir perdirbimo, tauriųjų metalų tyrimų, gryninimo ir grąžinimo paslaugų teikimas, analitinės ir mechaninės įrangos pardavimas įmonėms, įstaigoms ir individualiems klientams. Šių paslaugų teikimui Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Bendrovei taikomais teisės aktais.
 5. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Bendrovės paslaugomis, lankosi interneto svetainėse www.novitera.lt  ir www.analizatorius.lt  arba sutiko ar neprieštaravo dėl jų asmens duomenų tvarkymo.
 6. Ši Politika bet kada gali būti atnaujinta ar pakeista. Su Politika, jos pakeitimais ir atnaujinimu galima susipažinti Interneto svetainėse www.novitera.lt ir www.analizatorius.lt.
 7. Pagrindinės vartojamos sąvokos:
  • Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius. 
  • Duomenų valdytojas – UAB „Novitera“, juridinio asmens kodas 135917853, buveinė – R.  Kalantos  g. 16, Kaunas, tel. 8 37 408013, info@novitera.lt. 
  • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Bendrovės veiklą, asmeniui lankantis, naudojant, naršant Bendrovės interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose ar dėl kurių tvarkymo asmuo sutiko ar neprieštaravo. Bendrovė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui. 
  • Interneto svetainė – Bendrovės interneto svetainės adresu www.novitera.lt ir www.analizatorius.lt.  
  • Socialiniai tinklai – populiarios socialinių tinklų platformos bei pokalbių (susirašinėjimo) programėlės („Facebook“, „Instagram“, „Linkedin“, „Reddit“, „WhatsApp“,  „Viber“, „Facebook“ „Messenger“  ir kt.) Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. 
  • Bendrovės vaizdo stebėjimas  – siekiant užtikrinti Bendrovės, jos darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, Bendrovei priklausančių ir jos nuomojamų pastatų ir juose esančių patalpų bei priklausančios ir naudojamos teritorijos vykdomas vaizdo stebėjimas, į Bendrovės vaizdo stebėjimo lauką patenkančių asmenų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkant Bendrovės teisėto intereso pagrindu (Bendrovės vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (arba) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį); apie vykdomą vaizdo stebėjimą asmenys informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (arba) patalpą; į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose asmenys tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos (pvz. Persirengimo, poilsio, tualeto kambariai). Vaizdo stebėjimo metu surinkti asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos. 
  • Kitos privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI 

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
 2. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo užsakomų ar naudojamų Bendrovės paslaugų, kokią informaciją pateikia duomenų subjektas, kai užsisako ir (ar) naudojasi Bendrovės paslaugomis, lankosi ar registruojasi svetainėje,  sutinka su jo asmens duomenų tvarkymu. Asmens duomenis tvarkant sutikimo ar neprieštaravimo pagrindu konkreti asmens duomenų apimtis nurodoma sutikimo ar neprieštaravimo formoje, tačiau tiesioginės rinkodaros tikslu dažniausiai tvarkomas asmens vardas ar slapyvardis soc. erdvėje, telefono numeris, el. pašto adresas, sutikimo/neprieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros faktas, sutikimo ar neprieštaravimo data, pirktos arba parduotos prekės ar paslaugos, pirkimo data, nuomonė apie prekes, paslaugas, Bendrovę. Bendrovei vykdant komunikaciją su savo klientais, Bendrovė tvarko tokius asmens duomenis kaip vardas ar slapyvardis soc. erdvėje, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacija (pateikti klausimai, atsakymai, komentarai ir t.t.), komunikacijos data bei vieta. 
 3. Bendrovė, be kita ko, vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais: 
  • Asmens duomenis Bendrovė tvarko teisėtai, skaidriu būdu ir šioje politikoje apibrėžtiems tikslams pasiekti.
  • Asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų reikalavimų. 
  • Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi
  • Asmens duomenis tvarko tik tie Bendrovės darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas. 
 4. Duomenys Bendrovėje tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo pagrindams – (i) siekiant užtikrinti paslaugų suteikimą pagal sutartį (t. y. siekiant įvykdyti sutartį arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį); (ii) gavus duomenų subjekto sutikimą (pavyzdžiui, asmens duomenis tvarkant tiesioginės rinkodaros tikslu); (iii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė; (iv) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Bendrovei pavestas viešosios valdžios funkcijas; (v) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečiosios šalies teisėtų interesų (pvz., administruojant interneto svetainę ir užtikrinant tinkamą jos veikimą; vykdant vaizdo stebėjimą užtikrinant turto bei asmenų saugumą ir pan.; Bendrovei vykdant ūkinę ir komercinę veiklą; vykdant komunikaciją su klientais; tiesioginės rinkodaros tikslu (siekiant pasiūlyti įsigyti arba parduoti aktualias prekes ir paslaugas), kai duomenų subjektui neprieštaravus, jam siūlomos į jo Bendrovėje jau įsigytas arba parduotas prekes ar paslaugas panašios prekės bei paslaugos ir pan. (žr. Reglamento 6 str. 1  d.,  http://www.privacy-regulation.eu/lt/6.htm));  
 5. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis, Bendrovė užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą  nuo neteisėtos prieigos, nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Bendrovės tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms Bendrovei suteikti. 
 6. Bendrovės klientas ar potencialus klientas, darbuotojai bei kiti fiziniai asmenys yra atsakingi, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tikslūs, teisingi, išsamūs. Jeigu pasikeičia jų pateikti asmens duomenys, jie privalo nedelsdami apie tai informuoti Bendrovę. Bendrovė nebus atsakinga už žalą atsiradusią asmeniui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad asmuo nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius savo asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI 

 1. Bendrovė tvarko asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
  • Bendrovės teikiamų, gaunamų paslaugų, pirkimo pardavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais, vystant verslą bendradarbiaujant, kontaktų išsaugojimas; aplinkosaugos reikalavimų vykdymas ir kontrolė; mokesčių apskaita ir kontrolė; 
  • Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas; 
  • Bendrovės vidaus bei darbuotojų administravimo tikslais; 
  • Vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus atliekų tvarkymo bei kitose srityse ir teikiant duomenis valstybinėms institucijoms (duomenų valdytojams); 
  • Bendrovės darbuotojų, klientų asmenų turto apsaugos, prevencijos nuo teisės pažeidimų, pažeidėjų identifikavimo, teisės pažeidimų išaiškinimo, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas); 
   • Tiesioginės rinkodaros (nuomonės teiravimosi, pasiūlymų teikimo) tikslu; 
   • Komunikacijos su klientais vykdymo tikslu; 
  • Kitais tikslais, kuriais Bendrovė turi teisę tvarkyti asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI 

 1. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (Bendrovės kliento ar potencialaus kliento, darbuotojų ar kandidatų), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje, naudodamasis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, teikdamas paslaugas Bendrovei, dirbdamas ar siekdamas įsidarbinti Bendrovėje, lankydamasis interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose  arba turėdamas kitokių santykių su Bendrove. 
 2. Teisės aktų numatytais atvejais ar sutikimo pagrindu asmens duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų šalių (pvz. laikino įdarbinimo įmonių, darbuotojų paieškos paslaugas teikiančių įmonių, valstybinių institucijų ir registrų). 
 3. Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų Bendrovei, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos ar jis negalės įsidarbinti Bendrovėje, jei asmens duomenys nebus pateikti. 

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR JŲ GAVĖJAI

 1. Bendrovė turi teisę perduoti savo klientų, jų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.
 2. Bendrovė įsipareigoja klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims Bendrovė perduoda duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų. 
 3. Bendrovė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos klientų, darbuotojų, potencialių klientų ar darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. 
 4. Bendrovė gali pateikti tvarkomus asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas pagalbines paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. 
 5. Bendrovė taip pat gali teikti klientų duomenis atsakydama į teismų, antstolių arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus. 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

 1. Bendrovės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Bendrovės informacinėse sistemose el. formate. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo. Tvarkant asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, asmens duomenys saugomi 2 metus nuo sutikimo/neprieštaravimo galiojimo pabaigos. Komunikacijos su klientais vykdymo tikslu – 1 metai nuo komunikacijos pabaigos. 
 2. Nors klientas gali nutraukti sutartį ar atsisakyti Bendrovės paslaugų, tačiau Bendrovė ir toliau privalo saugoti kliento atstovų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. 
 3. Bendrovė siekia nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

 1. Duomenų subjektas, be kita ko, turi šias teises: 
  • Gauti informaciją apie Bendrovės tvarkomus jo asmens duomenis,; 
  • Kreiptis į Bendrovę su prašymu pataisyti jo asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju duomenų subjektas turi pateikti prašymą, kurį gavusi Bendrovė patikrins pateiktą informaciją ir imsis reikalingų veiksmų. Bendrovei labai svarbu, kad jos turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi; 
  • Kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, asmuo nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai; 
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys; 
   • Kai automatizuotomis priemonėmis duomenys tvarkomi sutikimo ar sutarties sudarymo, vykdymo pagrindu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Bendrovę, kad jam būtų pateikti su juo susiję asmens duomenys, kuriuos jis pateikė Bendrovei susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Gautus asmens duomenis duomenų subjektas turi teisę persiųsti kitam duomenų valdytojui. Naudodamasis savo teise, duomenų subjektas taip pat turi teisę prašyti, kad kai techniškai įmanoma Bendrovė asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui. 
   • Atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis; 
  • Jeigu duomenų subjektui kelia susirūpinimą Bendrovės veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, jis gali kreiptis į Bendrovę. 
 2. Asmuo visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamasis į Bendrovę el. paštu: info@novitera.lt.
 3. Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, klientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

SLAPUKAI

 1. Siekiant pagerinti lankymąsi Bendrovės interneto svetainėje, Bendrovė gali naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
 2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Bendrovės svetainėje bei daugiau sužinoti apie Bendrovės svetainių lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Bendrovės teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją.
 3. Slapukai skirstomi į būtinuosius ir nebūtinuosius. Būtinieji slapukai yra tokie, be kurių interneto svetainė negalėtų veikti. Būtinaisiais slapukais gaunamus asmens duomenis Bendrovė tvarko teisėto intereso pagrindu (užtikrinti tinkamą internetinės svetainės veikimą). Nebūtinaisiais slapukais gaunamus asmens duomenis Bendrovė tvarko duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Bendrovė duomenų subjektui sudaro galimybę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl nebūtinųjų slapukų naudojimo. 
 4. Slapukų pagalba surinktus asmens duomenis Bendrovė nuasmenina ir toliau juos tvarko nuasmenintus.
 5. Duomenų subjekto sutikimas dėl slapuko naudojimo serveryje saugomas 2 metus po slapuko pagalba vykdyto duomenų tvarkymo pabaigos. 
 6. Tvarkydama slapukų pagalba renkamus asmens duomenis Bendrovė gali pasitelkti IT paslaugas teikiančius asmenis ir jiems atskleisti šių paslaugų teikimui reikalingus asmens duomenis.  
 7. Atkreipiame dėmesį, kad interneto svetainės lankytojai turi visas aukščiau nurodytas duomenų subjektams suteikiamas teises.
 8. Bendrovė tvarko šiuos slapukus:

Interneto svetainėje www.novitera.lt

Slapuko rūšis Slapuko pavadinimas Slapuko galiojimo trukmė PaskirtisTvarkomi asmens duomenys 
Funkcinis 
(būtinasis) 
Cookieyes-consent 1 metai Įsimena naudotojų sutikimo nuostatas ir kad šių nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus. IP adresas, sutikimo faktas, data, slapuko pavadinimas 
Analitinis (nebūtinasis) _ga 1 metai, 1 mėnuo, 4 dienos Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti IP adresas, unikalus ID, informacija, kaip lankytojas naudojasi svetaine 
Funkcinis (nebūtinasis) wp-wpml_current_language SesijaIšsaugo kalbos nustatymus. IP adresas, šalies kodas, kalba 
Funkcinis (būtinasis)  _GRECAPTCHA 6 mėnesiai Atpažįsta robotus ir apsaugo svetainę nuo kenkėjiškų atakų. IP adresas,  Google paskyros informacija, naršyklės istorija, naršyklės įskiepius, informacija, kaip varototjas naudojasi svetaine 

Interneto svetainėje www.analizatorius.lt 

Slapuko rūšis Slapuko pavadinimas Slapuko galiojimo trukmė PaskirtisTvarkomi asmens duomenys 
Funkcinis 
(būtinasis) 
Cookieyes-consent 1 metai Įsimena naudotojų sutikimo nuostatas ir kad šių nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus. IP adresas, sutikimo faktas, data, slapuko pavadinimas 
Funkcinis 
(būtinasis) 
_GRECAPTCHA 6 mėnesiai Atpažįsta robotus ir apsaugo svetainę nuo kenkėjiškų atakų. IP adresas,  Google paskyros informacija, naršyklės istorija, naršyklės įskiepius, informacija, kaip varototjas naudojasi svetaine 
Funkcinis (nebūtinasis) wp-wpml_current_language Sesija Išsaugo kalbos nustatymus. IP adresas, šalies kodas, kalba 
Analitinis (nebūtinasis) _ga 1 metai, 1 mėnuo, 4 dienos Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti IP adresas, unikalus ID, informacija, kaip lankytojas naudojasi svetaine 
Analitinis (nebūtinasis) _vuid 1 metai, 1 mėnuo, 4 dienos Naudoja “Vimeo” statistiniams duomenims apie vaizdo įrašų peržiūras rinkti. IP adresas, unikalus ID, informacija, kaip lankytojas naudojasi svetaine 

Atsisiųskite Evident rankinio rentgeno fluorescencinio (XRF) analizatoriaus brošiūrą

Iškart gaukite brošiūrą ir sužinokite daugiau apie mūsų produktą!

  Užpildžius šią formą, Jūs sutinkate su savo asmens duomenų tvarkymu "Novitera". Pateikti duomenys tvarkomi kainos pasiūlymo tikslais. Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Daugiau informacijos apie savo teises ir duomenų tvarkymą, skaitykite mūsų

  Privatumo politikoje.